Privacy verklaring

Privacyverklaring

Als JEF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JEF vzw

Timmerwerfstraat 40

2000 Antwerpen

tel. 03/303.43.10

info@jeugdfilm.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door JEF verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten van JEF

 • om u te kunnen informeren over de werking en activiteiten van JEF

 • om de werking van JEF te kunnen organiseren (inhoudelijke en praktische mailing)

 • om u te kunnen informeren over praktische info of wijzigingen, na inschrijving voor een event of aankoop van een ticket voor een event

 • voor het versturen en leveren van materiaal (digitaal en/of per post) (afhankelijk van activiteit: wedstrijdpakketten, poster- en fotomateriaal, vertoningsdvd’s, workshopmateriaal, lesmappen …)

 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (digitaal en/of per post)

 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • om uw verzoek tot aanmelding als kinderjurylid, vrijwilliger, stagiair, sollicitant, redacteur, freelancer … te kunnen verwerken

 • om uitvoering te kunnen geven aan persverzoeken

 • om uitvoering te geven aan uw aanbod om (financiële en/of materiële) donaties te doen aan JEF

 • om uitvoering te kunnen geven aan verzoeken/boekingen om filmvertoningen, workshops, masterclasses, Q&A’s, filmclubs, ... te organiseren

 • om te reageren op een vraag of opmerking die u via het contactformulier op de website verstuurde

 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

 • om financiële overeenkomsten te kunnen uitvoeren

 • om te voldoen aan fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving (wettelijke verplichting)

 • om aan direct marketing te doen, zodat JEF u voorstellen kan doen over onze activiteiten.

JEF kan van u verschillende soorten gegevens vragen (en opslaan, verzamelen en verwerken), afhankelijk van het doel, om u te identificeren en contacteren (naam, voornaam, geboortedatum, adres, identiteitskaartnummer, beroep, functietitel, opleiding, klantnummer, rijksregisternummer, rijbewijs, telefoon- en faxnummer, e-mail, taal, gegevens die u spontaan verstrekt, ondernemings- of btw-nummer, informatie over aanwezigheden op evenementen (en foto’s daar genomen), …). Voor werknemers van JEF zijn ook de gegevens noodzakelijk voor de loonadministratie.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en we gebruiken nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het organiseren van events.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van de gegevens

JEF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens op een veilige manier te behandelen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel indien die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Bewaartermijn

JEF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard. .

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@jeugdfilm.be.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van privacy.

Foto’s en video’s

Indien u deelneemt aan bepaalde activiteiten, kunnen er eventueel foto’s en videobeelden worden gemaakt, die gebruikt kunnen worden in online en offline publicaties van JEF. Het nemen van foto’s en videobeelden wordt duidelijk gemaakt op het event zelf. Indien u niet wenst dat uw foto gebruikt wordt, dan kan u dat steeds laten weten op het event zelf of via info@jeugdfilm.be.

Wijziging privacy statement

JEF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.